Thông báo

Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ!
Ngày đăng: 18-09-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp!
Ngày đăng: 18-09-2014

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

      Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

      Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp!
Ngày đăng: 27-08-2014

      Vừa qua được sự đồng ý của Bộ Công thương về đề nghị bổ xung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường đã hoàn thiện và kiện toàn quy chế tổ chức hoạt động  theo nhu cầu và chức năng của từng đơn vị trong Nhà trường. 

       Kính gửi tới các thầy cô trong toàn trường. Mọi đóng góp xây dựng xin gửi về Phòng Tổ chức Cán Bộ 02 cơ sở

       Xin trân trọng cảm ơn! 

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức...
Ngày đăng: 25-06-2014

                          Kính gửi: 

                                        - Các cơ sở giáo dục đại học;
                                        - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

       Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo: Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

       Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành Thông tư đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải 02 Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:  www.moet.gov.vn).

       Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.3623.0604/0915.395.688; email:trannga@moet.edu.vn.

Nguồn đăng:Bộ Giáo dục và Đào tạowww.moet.gov.vn/

 

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ!
Ngày đăng: 30-05-2014

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

 • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25  tháng 11  năm 2009; 
 • Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
 • Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
 • Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
 • Theo  đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

 

Thông báo tham gia nhiệm vụ tuyển sinh năm 2014!
Ngày đăng: 24-05-2014

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các đơn vị!

Để phục vụ cho công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy của Nhà trường trong 02 đợt:

Đợt 1: Ngày mùng 4 và 5 tháng 7 năm 2014

Đợt 2: Ngày mùng 9 và 10 tháng 7 năm 2014

Vậy kính đề nghị các đồng chí thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình. Cụ thể:

Đăng Nhập

Thống kê

 • Alternate TextĐang trực tuyến: 24
 • Alternate TextHôm nay: 427
 • Alternate TextHôm qua: 343
 • Alternate TextTổng số: 455082

Giới thiệu