Trang chủ

Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ!
Ngày đăng: 18-09-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp!
Ngày đăng: 18-09-2014

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

      Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

      Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 4
  • Alternate TextHôm nay: 48
  • Alternate TextHôm qua: 249
  • Alternate TextTổng số: 124867

Giới thiệu