Trang chủ

Quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT
Ngày đăng: 04-04-2014

QUYẾT ĐỊNH

Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

—————————

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

           Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Thực hiện báo cáo số lượng giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên của BGD-ĐT!
Ngày đăng: 18-03-2014

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang triển khai xây dựng Thông tư quy định hệ thống hạng chức danh và tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

Để có cơ sở đề xuất hạng, tên hạng và xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo cụ thể số lượng giảng viên đang giữ các chức danh/ngạch: giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên (theo mẫu đính kèm). 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch Công chức năm 2014!
Ngày đăng: 28-02-2014

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/02/1012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

....

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 10
  • Alternate TextHôm nay: 158
  • Alternate TextHôm qua: 258
  • Alternate TextTổng số: 53291

Giới thiệu