Trang chủ

Góp ý về dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường_Mới!
Ngày đăng: 04-08-2014

  Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Phòng TCCB

  

 

               Kính gửi : - Thầy Hiệu trưởng;

                          - Các Thầy, Cô trong Ban Giám hiệu nhà trường.

                          - Các thầy, Cô Trưởng các đơn vị trong toàn trường

          Phòng Tổ chức cán bộ xin gửi bản dự thảo "Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường" để xin ý kiến đóng góp của các Thầy cô trong Ban Giám hiệu và ý kiến đóng góp của các đơn vị trong toàn trường.

          Toàn bộ nội dung tài liệu xin gửi theo địa chỉ cá nhân của các Thầy cô trong BGH và các Thầy, Cô Trưởng, Phó các đơn vị.

          Thời gian tham gia đóng góp đề nghị thực hiện trong tuần sinh hoạt và tập huấn đầu năm học ( từ 04/8/2014 đến hết 08/8/2014).

          Kính đề nghị các thầy cô Trưởng các đơn vị triển khai thông báo tới cán bộ, giảng viên trong đơn vị.

          Ý kiến đóng góp đề nghị phản hồi về Phòng TCCB bằng các hình thức:  trực tiếp, gián tiếp, bằng văn bản hoặc gửi qua địa chỉ Email của phòng:

(phongtccb@.uneti.edu.vn)

          Phòng TCCB xin trân trọng cám ơn !

Thông báo về Kế hoạch tập huấn cán bộ, viên chức đầu năm học 2014 - 2015!
Ngày đăng: 01-07-2014

      Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về triển khai kế hoạch năm học 2014 - 2015; Nhàm nâng cao nhận thức đối với cán bộ, viên chức về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của năm học.

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức...
Ngày đăng: 25-06-2014

                          Kính gửi: 

                                        - Các cơ sở giáo dục đại học;
                                        - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

       Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo: Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

       Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành Thông tư đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải 02 Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ:  www.moet.gov.vn).

       Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.3623.0604/0915.395.688; email:trannga@moet.edu.vn.

Nguồn đăng:Bộ Giáo dục và Đào tạowww.moet.gov.vn/

 

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ!
Ngày đăng: 30-05-2014

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

 • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25  tháng 11  năm 2009; 
 • Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
 • Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
 • Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;
 • Theo  đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

 

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

 • Alternate TextĐang trực tuyến: 6
 • Alternate TextHôm nay: 182
 • Alternate TextHôm qua: 377
 • Alternate TextTổng số: 81615

Giới thiệu