Trang chủ

Thông báo thực hiện triển khai công tác chuẩn bị cho cơ sở Lĩnh Nam!
Ngày đăng: 04-06-2015

 Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các đơn vị

Thông tư qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên! - Bộ Giáo dục
Ngày đăng: 30-01-2015

 THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

___________________________________

 

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ!
Ngày đăng: 18-09-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 2
  • Alternate TextHôm nay: 13
  • Alternate TextHôm qua: 221
  • Alternate TextTổng số: 219766

Giới thiệu