Trang chủ

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp!
Ngày đăng: 19-05-2016

 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định ban hành

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên (hạng III)

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016!
Ngày đăng: 16-05-2016

 Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập.

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Thông tư số 12/2012/TT-BNV); Công văn số 1732/BNV-CCVC ngày 15/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường đại học) và các trường cao đẳng công lập năm 2016 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2016!
Ngày đăng: 21-02-2016

      Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án 599 và Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 599, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016!
Ngày đăng: 18-02-2016

 Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 và Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2016 như sau:

Thông tư qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc!
Ngày đăng: 06-01-2016

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ........

Nghị quyết về tăng lương cơ sở năm 2016!
Ngày đăng: 06-01-2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

 

Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2015!
Ngày đăng: 17-12-2015

 Điều 1: Triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2015:

               - Thời gian: Buổi sáng, ngày 20/12/2015(Chủ nhật), khai mạc từ 7 giờ 30 phút.

               - Địa điểm: Hội trường N.H1 tại cơ sở Nam Định (Hội trường lớn)

              Số lượng đại biểu dự Hội nghị như danh sách kèm theo (Phụ lục 3)

Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ BHXH đối với viên chức.
Ngày đăng: 15-12-2015

Điều 34: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng ...

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

       a) 05 ngày làm việc;

       b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ....

...

Link: Resource/Upload/file/Luat58QH.pdf 

Thông báo thực hiện triển khai công tác chuẩn bị cho cơ sở Lĩnh Nam!
Ngày đăng: 04-06-2015

 Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các đơn vị

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 3
  • Alternate TextHôm nay: 124
  • Alternate TextHôm qua: 381
  • Alternate TextTổng số: 306061

Giới thiệu