Trang chủ

Thông tư qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc!
Ngày đăng: 06-01-2016

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ........

Nghị quyết về tăng lương cơ sở năm 2016!
Ngày đăng: 06-01-2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

 

Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2015!
Ngày đăng: 17-12-2015

 Điều 1: Triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2015:

               - Thời gian: Buổi sáng, ngày 20/12/2015(Chủ nhật), khai mạc từ 7 giờ 30 phút.

               - Địa điểm: Hội trường N.H1 tại cơ sở Nam Định (Hội trường lớn)

              Số lượng đại biểu dự Hội nghị như danh sách kèm theo (Phụ lục 3)

Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ BHXH đối với viên chức.
Ngày đăng: 15-12-2015

Điều 34: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng ...

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

       a) 05 ngày làm việc;

       b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ....

...

Link: Resource/Upload/file/Luat58QH.pdf 

Thông báo thực hiện triển khai công tác chuẩn bị cho cơ sở Lĩnh Nam!
Ngày đăng: 04-06-2015

 Kính gửi: Các đồng chí Trưởng các đơn vị

Thông tư qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên! - Bộ Giáo dục
Ngày đăng: 30-01-2015

 THÔNG TƯ

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

___________________________________

 

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 3
  • Alternate TextHôm nay: 88
  • Alternate TextHôm qua: 357
  • Alternate TextTổng số: 265980

Giới thiệu