Default Image

Các văn bản mới về tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản mới về tuyển sinh: 1. Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục…